Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

  • Odgovornost članova Uprave za štetu pričinjenu Društvu koja bi proizašla iz povrede obaveze vođenja poslova Društva s pažnjom dobrog i savesnog privrednika i to samo onda kad su članovi Uprave privrednih društava i javnih preduzeća odgovorni za štetu po zakonu.

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici

  • Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost za štetu čiji je uzrok (radnja ili propust) pokriven osiguranjem nastao za vreme trajanja ugovora o osiguranju i ako je šteta nastala najkasnije po isteku tri godine od dana kada se osigurani slučaj dogodio.
  • Ako je osigurani slučaj nastao uz učesće drugih lica u Društvu, a naročito drugih direktora ili izvršnih rukovodilaca koji nisu članovi Uprave (podeljena odgovornost), pričinjenu štetu osiguravač će naknaditi najviše do proporcionalnog udela odgovornosti osiguranika.

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde

Informacije za ugovarača osiguranja