Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

 • Zakonska odgovornost osiguranika za štetu, koju nanese trećim licima, obavljanjem aktuarske delatnosti.
 • Odgovornost osiguranika iz posedovanja, korišćenja, zakupa ili državine nepokretnosti (i pokretnih stvari) koje se koriste isključivo za potrebe osigurane delatnosti ili zanimanja.
 • Osiguranjem je pokrivena odgovornost za čisto finansijske štete tj. štete koje nisu nastale ni povredom tela ili zdravlja nekog lica, ni oštećenjem, odnosno uništenjem stvari trećih lica, samo u slučajevima kada su treća lica klijenti aktuara.
 • Osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost zaposlenih kod aktuara, privatna odgovornost aktuara van obavijanja delatnosti, samo ako se posebno ugovori i uz plaćanje dopunske premije osiguranja.

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici

  Aktuarska delatnost obuhvata davanje mišljenja o:

 • Načinu izračunavanja tarifa premija
 • Da li su tehničke rezerve obrazovane u skladu sa zakonom
 • Aktima poslovne politike u postupku njihovog donošenja, odnosno u postupku izmena i dopuna i primeni akata poslovne politike
 • Finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju društva
 • Izveštaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja
 • Da li je matematička rezerva izračunata u skladu sa zakonom
 • Prenosu portfelja osiguranja
 • Davanje mišljenja o margini solventnosti, odnosno i izračunavanje margine solventnosti i druge aktuarske poslove, u skladu sa zakonom

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde

Informacije za ugovarača osiguranja