Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

  • Odgovornost advokata za štetu koju nanesu trećim licima prilikom obavljanja advokature

Advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna delatnost pružanja pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti ustavom utvrđenih sloboda, prava i drugih zakonom utvrđenih prava i interesa domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica.

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici


Pod oblicima pravne zaštite naročito se podrazumeva:

  • Davanje pravnih saveta
  • Sastavljanje isprava (ugovora, testamenata,izjava i dr.)
  • Sastavljanje tužbi, žalbi, predstavki, predloga, zahteva, molbi, vanrednih pravnih lekova i drugih podnesaka
  • Zastupanje i odbrana fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima
  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u njihovim pravnim poslovima zaključivanjem ugovora i poravnanja, prijemom i isplatom novca i davanjem izjava i otkaza
  • Obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih to lice ostvaruje neko pravo

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde

Informacije za ugovarača osiguranja