Osiguranje odgovornosti aktuara

Osiguranje od odgovornosti aktuara

[menisastrane]

[heading text=”Predmet osiguranja:” tag=”h3″ align=”left”]
 • Zakonska odgovornost osiguranika za štetu, koju nanese trećim licima, obavljanjem aktuarske delatnosti.
 • Odgovornost osiguranika iz posedovanja, korišćenja, zakupa ili državine nepokretnosti (i pokretnih stvari) koje se koriste isključivo za potrebe osigurane delatnosti ili zanimanja.
 • Osiguranjem je pokrivena odgovornost za čisto finansijske štete tj. štete koje nisu nastale ni povredom tela ili zdravlja nekog lica, ni oštećenjem, odnosno uništenjem stvari trećih lica, samo u slučajevima kada su treća lica klijenti aktuara.
 • Osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost zaposlenih kod aktuara, privatna odgovornost aktuara van obavijanja delatnosti, samo ako se posebno ugovori i uz plaćanje dopunske premije osiguranja.

[garantinfo]

Osnovni rizici

  Aktuarska delatnost obuhvata davanje mišljenja o:

 • Načinu izračunavanja tarifa premija
 • Da li su tehničke rezerve obrazovane u skladu sa zakonom
 • Aktima poslovne politike u postupku njihovog donošenja, odnosno u postupku izmena i dopuna i primeni akata poslovne politike
 • Finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju društva
 • Izveštaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja
 • Da li je matematička rezerva izračunata u skladu sa zakonom
 • Prenosu portfelja osiguranja
 • Davanje mišljenja o margini solventnosti, odnosno i izračunavanje margine solventnosti i druge aktuarske poslove, u skladu sa zakonom
[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Kako do ponude?”][kakodoponude]

[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Informacije za ugovarača osiguranja”]

[informacije]

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *