Telefon: +381 11 310 10 66
The Last of us

Osiguranje objekata u izgradnji i montaži

Osigurajte se od rizika koji mogu da prouzrokuju štetu na objektu koji je predmet radova, ili na zdravlju ili imovini trećih lica.

Saznajte više
The Last of us

Osiguranje od opšte odgovornosti

Opšta zakonska odgovornost je prisutna svuda i odnosi se na štete koje mogu biti prouzrokovane prema trećim licima

Saznajte više
The Last of us

Profesionalna odgovornost projektanata

Osigurajte štete koje mogu da nastanu prilikom obavljanja profesionalnih aktivnosti u poslovima projektovanja, nadzora i izvođenja radova

Saznajte više

Energoprojekt Garant a.d.o.

Tokom 25 godina iskustva i tradicije uspešnog poslovanja, specijalizovali smo se za poslove osiguranja radova u izgradnji i montaži i osiguranje od odgovornosti. Poslujući sa renomiranim klijentima svetski prepoznatih brendova u građevinarstvu, inženjeringu i konsaltingu, neprestano unapređujemo znanje i kvalitet, stičemo reference i gradimo poverenje.

Imovinska osiguranja

Osiguranje imovine pruža zaštitu od većine rizika koji mogu da ugroze imovinu.

Osiguranja od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti osiguranika za štete pričinjene trećim licima.

Osiguranje u transportu

Osiguranje robe u transportu od mogućih šteta na istoj prilikom transporta.

Osiguranje od nezgode

Osiguranje zaposlenih od posledica koje pretrpe usled nezgode na radnom mestu.

Poslovne vesti

Dokumenta

Ovde se mogu pregledati i preuzeti dokumenta Društva – godišnji izveštaji, dokumenta Skupštine akcionara i opšti podaci

Pogledajte dokumenta

Podnošenje prigovora

Prigovor može da podnese osiguranik, ugovarač osiguranja, korisnik osiguranja ili treće oštećeno lice

Podnošenje prigovora

Kontakt

Za sva pitanja i informacije u vezi sa uslugama i uslovima osiguranja i podnošenjem odštetnih zahteva možete nas kontaktirati

Kontakt

Naš partner za osiguranje od katastrofalnih rizika