Obaveštenje

 

Poštovani klijenti i poslovni partneri Energoprojekt Garant a.d.o., Beograd

 

Obaveštavamo vas da je dana 31.12.2018. godine sprovedena statusna promena kojom se  društvo Energoprojekt Garant a.d.o. pripaja društvu Sava neživotno osiguranje a.d.o.  Beograd. Sa ovim danom društvo Energoprojekt Garant a.d.o. prestaje da postoji, što se evidentira njegovim brisanjem iz registra privrednih subjekata, dok sa istim danom društvo Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, kao pravni sledbenik, preuzima celokupan porftolio društva Energoprojekt Garant a.d.o., sva prava i obaveze koje Energoprojekt Garant a.d.o. ima po tom osnovu, sva druga prava i obaveze, kao i celokupnu imovinu, potraživanja i kapital društva Energoprojekt Garant a.d.o.

U skladu sa napred navedenim, želimo da vas obavestimo da sve obaveze prema vama koje je do 31.12.2018. imao Energoprojekt Garant a.d.o. preuzima Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd kao društvo sukcesor, koje će nastaviti da izvršava sve obaveze iz osiguranja po ugovorima koje imate zaključene sa Energoprojekt Garant a.d.o., kao i da posluje sa vama bazirano na širokoj ponudi proizvoda osiguranja koji će u istoj ili u još većoj meri biti primereni potrebama vašeg poslovanja kada je osiguranje u pitanju.

Obaveštavamo vas da vam

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

11000 Beograd

Bulevar vojvode Mišića 51

www.sava-osiguranje.rs

stoji na usluzi za sva pitanja koja biste imali u vezi sa:

-ugovorima o osiguranju koje ste zaključili sa Energoprojekt Garant a.d.o., a koji su na snazi, uključujući izdavanje potvrda o osiguranju,

-upitima za produženje osiguravajućih pokrića po polisama koje je izdao Energoprojekt Garant a.d.o.,

-zahtevima za izmenu ugovora koje ste zaključili sa Energoprojekt Garant a.d.o. a koji su na snazi,

-upitima i ponudama za nove poslove osiguranja za sve proizvode osiguranja koje ste do sada ugovarali sa Energoprojekt Garant a.d.o.

-prijavama šteta i zahtevima za naknadu šteta po polisama koje je izdao Energoprojekt Garant a.d.o.

-podnošenjem prigovora koje možete imati kao korisnik osiguranja po ugovorima zaključenim sa Energoprojekt Garant a.d.o.

-informacijama o stanjima obaveza i potrživanja koje imate prema Energoprojekt Garant a.d.o. i usklađivanjem stanja po istima,

-informacijama o tekućim računima Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd na koje i sa kojih će se nastaviti izmirivanje obaveza i potraživanja koje imate iz dosadašnjeg poslovanja sa Energoprojekt Garant a.d.o.

-kao i za sva druga pitanja i informacije koje vam mogu biti potrebne za izvršenje ugovora koje ste u prethodnom periodu zaključili sa Energoprojekt Garant a.d.o. i realizaciju svih drugih poslovnih transakcija koje imate sa Energoprojekt Garant a.d.o.

Obaveštavamo vas i pozivamo da sve svoje neizmirene dospele obaveze po osnovu ugovora zaključenih sa Energoprojekt Garant a.d.o. izmirujete sa pozivom na postojeće dokumente koje je izdao Energoprojekt Garant a.d.o. uplatom na poslovni račun Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd broj  205-8273-04 koji se vodi kod Komercijalne banke a.d. Beograd.

U nastavku su kontakti nadležnih funkcija, službi i zaposlenih koji će Vam biti na raspolaganju za nastavak poslovne saradnje i sva pitanja koja budete imali:

PRODAJA

Ognjen Koprčina, ognjen.koprcina@sava-osiguranje.rs

+381 63 71 55 331

Miodrag Čolović, miodrag.colovic@sava-osiguranje.rs

+381 11 36 44 869

+381 64 83 45 015

 

ŠTETE

Sonja Zakić, sava.stete@sava-osiguranje.rs

+381 11 36 44 839,

 

PRIGOVORI OSIGURANIKA

Dragana Mrvoš, prigovori@sava-osiguranje.rs

+381 11 36 44 811

 

FINANSIJE

Desanka Šutonja, desanka.sutonja@sava-osiguranje.rs

+381 11 36 44 880

Napred navedene, kao i druge informcije o poslovanju, organizaciji, proizvodima, kontaktima, aktuelnostima i akcijama možete naći i preuzeti sa veb-sajta društva Sava neživotno osiguranje a.d.o., Beograd: www.sava-osiguranje.rs

Kompetentni tim profesionalaca, uključujući i kolege iz Energoprojekt Garant a.d.o., biće vam na usluzi, sa namerom da svaka saradnja i komunikacija bude zasnovana na visokim standardima struke i najboljoj poslovnoj praksi.

U ime Sava neživotno osiguranje a.d.o., menadžement ovog društva Vas poziva da, na obostrano zadovoljstvo, nastavimo poslovnu saradnju koju ste do sada imali sa Energoprojekt Garant a.d.o.

U Beogradu, 31.12.2018. godine